Stratejik planlama ile gerçek anlamda etki oluşturacak sonuçlara odaklanıyoruz.

Ölçülebilir stratejilerin her şeyden önce geldiğine inanırız ve projeleri ilk olarak stratejik bir plana oturturuz.

Bu planı, offline pazarlama stratejisi ile etkin bir şekilde entegre olacak ve hedef kitlenizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlarız.

Reklam Ajansımız ile Dijital Reklam Ajansımız  beraber kapsamlı bir plan hazırlar ve Yatırımınızın geri dönüşünü en iyi şekilde almanız için çözüm ortağı oluruz ve ekibinizin bir parçası gibi çalışırız.

Hedef Kitle Analizi:

Hedef Kitle Analizi ile, online pazarlama çalışmaları kapsamında markanızın mesajını ileteceğimiz hedef kitlenin sosyal ekonomik statü ve demografik faktörlerini tespit ederiz.

Tespit edilen hedef kitle özellikleri arasında; gelir düzeyi, cinsiyet ve yaş, coğrafi bölge ve yerleşim, eğitim ve mesleki statü ilk ve en önemli kriterler arasında yer almaktadır. Araştırdığımız ikincil kriterler ise; tutum ve davranışlar, değerler ve hayat tarzı gibi sosyal eğilimlerden oluşmaktadır.

SWOT & Rekabet Analizi:

Markanız adına yapacağımız SWOT analizi sayesinde işletmenizin dış çevresini inceleyerek fırsatlar ve tehditleri, iç çevresini inceleyerek güçlü ve güçsüz olduğu özellikleri tespit ederiz.

S: (Güçlü yanlar) İşletmenizin iç çevre analizi ile, rakiplerinize göre daha üstün olduğu varlık ve yetenekleri tespit ederiz. Güçlü yanlar, fırsatları değerlendirmede ve tehditlere karşı direnç göstermede önemli unsurlardır.

W: (Güçsüz yanlar) İşletmenizin varlık ve yetenek kapasitelerinin rakiplerinize göre güçsüz ve düşük olduğu durumları tespit ederiz. Stratejiler zayıflıklar üzerine kurulamayacağından dolayı, belirlenen zayıflıkların mutlaka giderilmesi gerekmektedir.

O: (Fırsatlar) İşletmenizin dış çevre analizi ile, olumlu sonuçlar yaratabilecek unsurları tespit ederiz. Dış çevre unsurları sürekli değişim halinde olduğundan dolayı bu fırsatlardan faydalanabilmek için yetenek ve varlıklarınızın rakiplerinizden daha üstün olması gerekir.

T: (Tehditler) İşletmenizin dış çevre koşullarına bağlı olarak fırsatların aksine varlığını sürdürmesine engel teşkil eden durumları tespit ederiz. Bu tip durumları güçlü yanlarınız ile karşılaştırırız.

Online marka stratejisi:

Markanızı, ürün ve hizmetlerinizi online platformlarda etkin biçimde tanıtmayı hedefleriz.

Belirlenen hedef kitleye ulaşarak, bu kitleyi potansiyel müşterilere dönüştürmeyi amaçlarız ve bu doğrultuda online marka stratejisi oluştururuz. Günümüzde internet üzerinden sürdürülen pazarlama çalışmalarının çeşitliliği, mutlaka bir online marka stratejisine sahip olmayı gerektirmektedir. Stratejik planlama kapsamında, markanızın ihtiyaçlarını netleştirerek, kısa ve uzun dönemli stratejiler oluştururuz ve yatırımınızın geri dönüşünü hedefleriz.

İş modeli geliştirme:

Aklınızdaki iş fikrinin internet ortamına aktarılması sürecinde, başarı şansı en yüksek olan iş modelini oluşturmanız ve iş planlarına dönüştürmeniz konusunda size yardımcı oluruz.

İnternet ortamında başarılı bir iş modeli için deneyimsel içgörü ve strateji çok büyük önem taşımaktadır. İş modeli kapsamında, marka kavramı, site ve yol haritaları oluşturma gibi ön çalışmalar ile beraber organizasyonel ve finansal ihtiyaçları öngörürüz. Deneyimlerimizden faydalanarak iş modelinizin başarılı olması için gerekli en kritik konu olan gelir modellerinin tespiti ve oluşturulmasında size yol gösteririz.   Türkiye’de çoğu start-up projesinde firmaların kısa dönemli planlamadan dolayı   başarısız olduğunu göz önüne alarak, iş modelinizi uzun dönem öngörüleri ile planlarız ve stratejik planlama aşamasında başarı faktörlerini garantiye alırız.

Dijital pazarlama stratejisi:

Markanız adına geliştireceğimiz dijital pazarlama stratejisi kapsamında iş hedeflerine yöneliriz ve stratejinizi teknoloji değil iş fırsatları üzerinden kurgularız.

Markanız adına yapacağımız Hedef Kitle, SWOT ve Rekabet Analizlerini göz önüne alarak; pazarlama hedeflerini marka, pazar fırsatları ve tüketici kitlesi bazında detaylandırırız.

Daha sonra, hedef kitleye erişilebilecek platformları ve teknolojik kaynakları bir araya getiririz ve mevcut iş modellerinizin dijital pazarlama vizyonunu desteklemesi için hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini tespit ederiz.

Dijital Pazarlama Stratejinizi, Yeni Nesil Pazarlama olarak adlandırdığımız “Inbound Marketing” kanalları üzerinden planlarız ve markanız için etkin bir web eko sistemi oluştururuz.

[contact-form-7 404 "Not Found"][:en]We focus on strategic planning and results to create the effect in real terms.

We believe that everything that comes before the first measurable strategies and projects as we sat on a strategic plan.
This plan, with offline marketing strategies to integrate effectively and are designed to meet the needs of your target audience.
Our advertising agency Digital Advertising Agency is preparing a comprehensive plan together and with our
We are the partner for you to get a return on your investment in the best way and we work as a part of your team.
+ Target Audience Analysis:

Target Audience Analysis, online marketing efforts under the socio-economic status of the target audience will convey your brand message and we will determine the demographic factors.
The audience in the detected features; income level, gender and age, geographic area and residence, education and occupational status are among the first and most important criteria. We investigated the secondary criteria; attitudes and behaviors, values ​​and consists of social trends, such as life style.

+ SWOT & Competitive Analysis:

Through SWOT analysis we do on behalf of your brand your business by examining the opportunities and threats in the external environment, we will identify the characteristics of strong and weak examining the internal environment.

Q: (Strengths) and internal environment analysis of your business, we identified assets and capabilities to be superior to your competitors. Strengths, seize opportunities and threats are important elements in the resistance.
W (weak sides) of your business assets and capabilities, we identify where capacity is weak and lower than your competitors. will not be installed on strategies for weaknesses, must be addressed to the designated absolute weakness.
O (Opportunities) with the external environment analysis of your business, we will identify factors that may yield positive results. Because external environmental factors constantly change your competitors’ capabilities and presence to take advantage of these opportunities must be superior.
T (Threats) in contrast to the situation that constitute an obstacle to the viability of your business opportunity, depending on the external environment, we identified. Compare them with your strengths in these situations.

+ Online brand strategy:

Your brand, your products and services in the online platform, we aim to promote effectively.
reaching a particular target audience, we aim to transform this mass of potential customers and create online brand strategy in this direction. Today’s diversity of sustained marketing efforts on the Internet, does not necessarily require to have an online brand strategy. strategic planning, clarifying the needs of your brand, we create short and long-term strategy and we aim for a return on your investment.

+ Business model development:

In the process of transferring to the internet business idea in mind, the chances of success, we have to create a business model which is the highest and help you to convert their business plan.
experiential insight and strategies for a successful business model in the Internet environment is of paramount importance. under the business model, brand concept, site and road map we predict organizational and financial needs with preliminary work such as creating. Taking advantage of our experience and determination of the most critical issues that needed to be successful in your business model, revenue model and guide you through the creation. In Turkey, most of the firms in the start-up of short-term project, taking into account that it failed because of the planning, we plan your business model with long-term projections and we’ll guarantee the success factors in the strategic planning stage.
+ Digital marketing strategy:

We address the business objectives under the brand name of your digital marketing strategy, we develop strategies and are constructed out of your technology, not business opportunities.
Audience will make on behalf of your brand, taking into account the SWOT and competitive analysis; brand marketing goals, we elaborate on the basis of market opportunities and consumer audience.
Then, we bring together the audience reach and platforms and technological resources, and we’ll determine what changes should be made to support the digital marketing vision of your existing business model.
Your Digital Marketing Strategy, which we call the New Generation Marketing “Inbound Marketing” We plan through channels, and create an effective web ecosystem for your brand.

[contact-form-7 404 "Not Found"][:]

Trackback URL: https://www.globalajans.com/stratejik-planlama/trackback/

Hemen Teklif Al ve Başlayalım

HEMEN ARA +90 (541) 543 21 12